LOKAAL SOCIAAL
BELEIDSPLAN 
OVERIJSE 
2006-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goedgekeurd door :
Gemeenteraad dd. 6 september 2005
Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 19 september 2005

 


INHOUD

 

 

 

 

 

Inleiding

 

1.      Decreet Lokaal Sociaal Beleid                                                                                    2

 

2.      Lokaal Sociaal Beleidsplan                                                                                          3

 

2.1.   Visie en timing                                                                                                       3

 

2.2.   Wat verstaan we onder ‘Lokaal Sociaal Beleid’ ?                                              4

 

3.      Het tijdspad en de werkwijze om de lokale actoren, het middenveld                         5
en de doelgroepen bij dit proces te betrekken

 

4.      Beschrijving van het stappenplan dat de lokale besturen zullen                                9
doorlopen om tegen 31 december 2007 tot een lokaal gedragen
beleidsplan te komen

 

5.      Visie bij de keuze van de prioriteiten                                                                        11

 

6.      Samenwerkingsafspraken tussen het OCMW en het Gemeentebestuur               14

 

 

 

BIJLAGEN

 

        Het decreet                                                                                                                 35

 

        De omzendbrief van 27 oktober 2004                                                                       39

 

        Getuigenis van Frans Demol                                                                                     41

 

        Getuigenis van Marina Verhofstadt                                                                         43

 

        Getuigenis van Huguette Praet                                                                                 44

 

        Ledenlijst Welzijnsraad                                                                                              45

 

        Cijfers van de sociale dienst – 2004                                                                          47

 

        Inventarisatie bestaande sociale voorzieningen in Overijse                                    49

 

 

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2006-2007

 

 

Inleiding

 

1.     Decreet Lokaal Sociaal Beleid (BS. 12.05.2004)

 

Op 22 mei 2004 trad het decreet Lokaal Sociaal Beleid in werking.

Met dit decreet wil de Vlaamse regering:

 

         meer afstemming bekomen in het ruime dienstverleningsveld

         een sterkere coördinerende rol toekennen aan de lokale besturen

         verder werken aan een toegankelijke, klantvriendelijke sociale dienstverlening waarin de burger vlot de weg vindt

         meer concrete participatiemogelijkheden bieden aan organisaties, doelgroepen en burgers bij de ontwikkeling van het Lokaal Sociaal Beleid.

 

Door de Vlaamse regering worden verschillende acties ondernomen die opgebouwd zijn rond de vier pijlers die ook in het decreet aan bod komen. De 4 pijlers zijn :

 

 

De omzendbrief van Minister Vervotte (dd.27.10.2004) meldt het behoud van de oorspronkelijke bepalingen en data van het decreet van maar een inhoudelijke aanpassing van het eerste sociaal beleidsplan .  Het zal minstens de volgende zaken inhouden:

 

1)    een beschrijving van het stappenplan dat de lokale besturen zullen doorlopen om tegen 31 december 2007 tot een lokaal gedragen beleidsplan te komen

 

2)    het tijdspad en de werkwijze om de lokale actoren, het middenveld en de doelgroepen in dit proces te betrekken

 

3)    de concrete samenwerkingsafspraken tussen het OCMW- en het gemeentebestuur inzake het opstellen en het uitvoeren van het lokaal sociaal beleid en inzake de organisatie van een toereikende sociale dienstverlening.

 

Deze minimale invulling mag de lokale besturen er niet van weerhouden verder en sneller te werken, stelt de minister.

 

 

 

 

 

 

2.      Lokaal Sociaal Beleidsplan

 

2.1.Visie en timing

 

 Nut van het lokaal sociaal beleid :

 

         verhogen van toegankelijkheid voor elke burger  en nastreven van een optimaal bereik van de beoogde doelgroep

         meer samenwerking, afstemming en coördinatie op beleidsniveau en tussen de aanbodverstrekkers kan zorgen voor een vollediger, doorzichtiger en dus toegankelijker aanbod

 

Het lokaal sociaal beleidsplan 2006-2007 is bedoeld als een NULPLAN voor de uitbouw van een coherent,integraal, inclusief sociaal beleid in de gemeente.

 

Onder andere naar aanleiding van het Sociaal Impulsfonds werd bij de lokale besturen een aanzet gegeven om zich samen te beraden over speciale acties tegen kansarmoede in de gemeente.  Plannen en realisaties op dat vlak werden door een stuurgroep opgevolgd en jaarlijks geëvalueerd.

 

Met dit lokaal sociaal beleidsplan willen we de fundamenten leggen voor een gedegen lokaal sociaal beleid op lange termijn, door :

        het opzetten van overleg(structuren) en het coördineren (uitbouwen) van een ruim netwerk van actoren

        het ontwikkelen van een visie over participatie

        werken aan samenwerkingsafspraken tussen gemeente-OCMW-derden

        ontwikkelen van een visie op lokaal sociaal beleid.

 

Op die wijze willen we de fundamenten bouwen voor een toekomstig gemeenschappelijk sociaal beleid voor de volgende legislatuur (2008-2013).

 

In dit eerste beleidsplan wordt veel aandacht besteed aan onderzoek,opbouwen van overleg en opmaken van samenwerkingsverbanden.  Aanvankelijk willen we ook restrictief tewerk gaan.Via het opbouwen van een sociaal beleid rond een beperkt aantal nieuwe prioriteiten, willen we de baan effenen voor een globaler sociaal beleid in de toekomst.

 

De samenwerking die hierdoor tot stand komt zal ook een aanzet zijn tot het tot stand komen van het sociaal huis in Overijse.

 

Hiertoe werken de lokale besturen samen met de Welzijnsraad en de bestaande sociale voorzieningen in de gemeente. We streven naar participatie en inspraak van de burger en de actoren in het uitwerken van de eerste prioriteiten. 

 

Van bij de opstart wordt getracht zoveel mogelijk te putten uit het aanbod van ondersteuning vanuit de hogere overheid : provincie Vlaams-Brabant, Vlaams ministerie voor Welzijn, Vlaams ministerie van de Vlaamse Rand, federaal ministerie….

 

 

2.2. Wat verstaan we onder “Lokaal Sociaal Beleid “?

 

De sociale grondrechten :

 

Het Lokaal Sociaal Beleid is volgens het decreet het geheel van de beleidsbepalingen en acties van het lokale bestuur en de acties van lokale actoren, met het oog op het garanderen van de toegang van elke burger tot de rechten, vastgelegd in artikel 23 en artikel 24§3 van de Grondwet. Dit omvat het recht van ieder om een menswaardig leven te leiden, het recht op arbeid, sociale zekerheid, huisvesting, leefmilieu, culturele en maatschappelijke ontplooiing en het recht op onderwijs. 

 

Dit omvat dus een zeer brede, omvattende omschrijving van lokaal sociaal beleid.  Ze gaat ervan uit dat lokaal sociaal beleid niet alleen acties omvat die gericht zijn op sociale dienst- of hulpverlening, maar ook betrekking heeft op de sociale aspecten van andere beleidsdomeinen zoals huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs, cultuur enz…

 

Een lokaal bestuur dat werk wil maken van een integraal sociaal beleid dient de brede definitie te hanteren en ook die sectoren die traditioneel niet tot het sociale worden gerekend, moeten dan een plaats krijgen in het Lokaal Sociaal Beleidsplan.

 

Welke aspecten men precies opneemt in het Lokaal Sociaal Beleidsplan en welke niet, wordt onderwerp van een lokale discussie, van het lokaal overleg naar aanleiding van het opstellen van het lokaal sociaal beleidsplan.

 

 

Sectorale plannen : een aantal sectorale plannen zouden in de toekomst prioritair in aanmerking komen om te worden afgestemd op het overkoepelende Lokaal Sociaal Beleidsplan.

 

         Individuele hulp- en dienstverlening (van OCMW’s en CAW)

         Armoedebestrijding

         Opbouwwerk

         Minderhedensector

         Thuiszorg

         Ouderenzorg

         Gezondheidsvoorzieningen en eerstelijnsgezondheidszorg

         De kinderopvang

 

Het decreet spreekt van vervanging van sectorale plannen door het Lokaal Sociaal Beleidsplan.

 

 

 

 

 


 

3.     Het tijdspad en de werkwijze om de locale actoren, het middenveld en de doelgroepen bij dit proces te betrekken.

 

3.1.Participatiestructuur / Beslissingsstructuur

Volgens  het decreet moeten lokale actoren betrokken worden bij het tot stand komen van het lokaal sociaal beleidsplan.

Binnen de gemeente Overijse werd volgende beslissingsboom toegepast :

 

a)      Projectgroep SBP

Deelnemers OCMW :        Planningsopvolger, Martine Raes

                                         Bestuurssecretaris, Koen Germeys

                                         Hoofd Maatschappelijk Assistente, Els Vanbilloen

 

Deelnemers Gemeente :   Bestuurssecretaris, Nadine Schroeders

                                         Medewerker Dienst Cultuur en Welzijn, Arlette Fransoo

 

Regelmatige consultatie van Gemeentesecretaris, Secretaris van het OCMW. Regelmatige consultatie van themaverantwoordelijken – specialisten voor elke specifieke doelstelling: vb. tewerkstelling, armoedebestrijding, seniorenzorg,…

Taak: inhoudelijke voorbereiding en uitwerking coördinatie

 

b)      Technische werkgroep SBP

Deelnemers OCMW :        Planningsopvolger, Martine Raes

                                         Bestuurssecretaris, Koen Germeys

Voorzitter OCMW, Inge Lenseclaes

                                         Hoofd Maatschappelijk Assistent, Els Vanbilloen

 

Deelnemers Gemeente :   Bestuurssecretaris, Nadine Schroeders

                                         Medewerker Dienst Cultuur en Welzijn, Arlette Fransoo

Schepen van Sociale Zaken en Openbare Werken, Pieter De Man     

Schepen van Mobiliteit, Ontwikkelingssamenwerking en Volksgezondheid, Hermes Sanctorum

Taak : voorbereidend werk uitvoeren = Trekkersrol.

 

c)      Stuurgroep

Deelnemers : dezelfde deelnemers als de technische werkgroep,uitgebreid met:    

 

         Vertegenwoordiger van de Seniorenraad : Bertien Mehuys

         Vertegenwoordiger van de Jeugdraad : Mone Bennekens

         Afvaardiging van de Welzijnsraad : Mieke Cogge, Raoul Vanderceelen, Jean-Luc  
      Houthoofd, Yolande Lemarcq

         Alma De Smedt

Taak : mee adviseren van het lokaal sociaal beleidsplan.

 

d)      OCMW-raad + Gemeenteraad

 

Goedkeuring lokaal sociaal beleidsplan.

 

e)      Bekendmaking aan de lokale bevolking

 

3.2.  Betrokkenheid lokale bevolking.

 

a)      Getuigenis Frans Demol

 

Binnen de gemeente is de heer Frans Demol een gekende persoon die zich bezig houdt met Welzijnszorg en Onthaal. Hij is een bevoorrechte getuige i.v.m. met de armoedesituatie in Overijse. Hij staat mee in voor de voedselverdeling. Mensen kunnen 2de hands materiaal aan hem bezorgen waarmede hij op zijn beurt gezinnen die in armoede leeft probeert te helpen. In het najaar 2004 werd Frans Demol geïnterviewd omtrent de armoedesituatie in Overijse.

 

b)      Getuigenis Huguette Praet

 

Mevrouw Huguette Praet zorgt voor de verdeling van de voedselpakketten sinds 1998.
Zij heeft dus ook een goed beeld van de armoede. In het najaar 2004 werd zij geïnterviewd.

 

c)      Getuigenis van Marina Verhofstadt

 

Mevrouw Marina Verhofstadt is sociaal verpleegkundige voor Kind en Gezin in Overijse. Via de verschillende contacten met de ouders heeft zij ook een goed zicht op de armoede in de gemeente Overijse. Zij werd geïnterviewd in het najaar van 2004.

 

d)      Algemene Vergaderingen Welzijnsraad

 

De Welzijnsraad is een gemeentelijke adviesraad.

De statuten van de Welzijnsraad omschrijven “Welzijn” als volgt :

Welzijn kan worden omschreven als een welbevinden op medisch, sociaal, psychisch, maatschappelijk en materieel vlak.

 

De gemeentelijke welzijnsraad heeft volgende doelstellingen:

 

         gemeentebestuur adviseren over onderwerpen in verband met welzijn

         alle initiatieven in verband met gezondheid en welzijn coördineren en stimuleren.

         in samenwerking met de bestaande raden initiatieven steunen ter bevordering van het algemeen welzijn van de bevolking in het algemeen en van bepaalde doelgroepen in het bijzonder. De welzijnsraad heeft vooral aandacht voor de doelgroepen, die in de bestaande raden niet aan bod komen.

         initiatieven nemen met betrekking tot de welzijnspromotie op het gemeentelijk vlak

 

De ledenlijst vindt u in bijlage.

De verschillende doelgroepen die vermeld zijn in het lokaal sociaal beleidsplan zijn vertegenwoordigd in de Welzijnsraad.

De leden van de technische werkgroep hadden een basistekst klaargemaakt i.v.m. het lokaal sociaal beleidsplan.

Leden van de Algemene Vergaderingen van de Welzijnsraad zijn op 24 november en 15 december samengekomen om de basisteksten te bespreken. Hierdoor kon het beleidsplan aangevuld, vervolledigd worden.

 

e)      CAW

 

Er werd ook overlegd met het Centrum teneinde na te gaan wat de sociale behoeften zijn.

 

f)       Rusthuis Overijse

 

Er werd overleg gepleegd met de directrice van het rusthuis.

 

g)      Voorzitter van de welzijnsraad en voorzitter van de werkgroep

 

Er werd overleg gepleegd met de voorzitter van de Welzijnsraad en de voorzitter van werkgroep inclusie van personen met een handicap.

In overleg met hen werd het hoofdstuk rond gehandicapten verder uitgewerkt.

 

h)      Overleg binnen OCMW

 

Op regelmatige basis werd er overleg gepleegd binnen het OCMW over het lokaal sociaal beleidsplan.

 

i)        Overleg met de themaverantwoordelijken

 

Het uitwerken van de omgevingsanalyses wordt uitgevoerd door de Technische Werkgroep,in samenwerking met specialisten ter zake - per doelstelling.

 

j)        Beslissingsechelons

 

Uit hoger vermeld overzicht van beslissingsechelons blijkt nogmaals de ruime afstemming met de inwoners/vertegenwoordigers van de inwoners van Overijse.

 

 

 

3.3. Tijdspad

 

Het overleg met de Projectgroep LSBP, de technische werkgroep LSBP gebeurt op regelmatig tijdstip.

Voorstel lokaal sociaal beleidsplan werd voorgelegd aan de stuurgroep op 15.juni 2006

Het Lokaal Sociaal beleidsplan werd goedgekeurd door
Gemeenteraad dd. 6 september 2005
Raad voor Maatschappelijk Welzijn dd. 19 september 2005

 

 

 

4.           Beschrijving van het stappenplan dat de lokale besturen zullen doorlopen om tegen 31 december 2007 tot een lokaal gedragen beleidsplan te komen

 

Overijse beschikte eind 2004, ten tijde van de omzendbrief van minister Vervotte al over een ontwerp plan sociaal lokaal beleid voor 2006-2007. Hier zal verder op gebouwd worden voor de komende jaren.

 

Nr

Onderwerp

Uitvoerder

Deadline

 

Structuur

 

 

 

 

Samenstelling Projectgroep SBP

Lokale besturen

 

 

Samenstelling Technische Werkgroep SBP

Lokale besturen

 

 

Samenstelling Stuurgroep SBP

Technische werkgroep SBP

 

 

Kaderafspraken:

Begripsbepaling lokaal sociaal beleid ,doel, werkwijze, basisvisie lokaal sociaal beleid,basisconcept sociaal huis, wijze strategische planning,

Projectgroep SBP

01/09/2004

 

Goedkeuring en bijsturing basisteksten visie, strategische doelstellingen

Technische werkgroep SBP

01/11/2004

 

Bijsturing strategische doelstellingen aan de hand van opmerkingen van de Welzijnsraad

Technische werkgroep SBP

21/02/2005

 

Opmaak Beleidsnota :’Tijdspad,stappenplan en samenwerkingsafspraken’

Technische werkgroep SBP

30/04/2005

 

Goedkeuring beleidsnota ‘Tijdspad, stappenplan en samenwerkingsafspraken’

Stuurgroep SBP

15/06/2005

 

Goedkeuring beleidsnota ‘Tijdspad, stappenplan en samenwerkingsafspraken voor het opmaken van het sociaal beleidsplan 2008-2014’

Gemeenteraad
Raad voor Maatschappelijk Welzijn

01/10/2005

 

Onderzoek

 

 

 

 

Aanduiding themaverantwoordelijken, verzamelen onderzoeksmateriaal, opstellen bevraging themaverantwoordelijken, introductie geplande acties voor 2006.

Technische werkgroep SBP

01/10/2005

 

Uitvoering omgevingsanalyse en invulling geplande acties 2006

Themaverantwoordelijke

 

 

        Evaluatie en actualisatie van de samenwerkingsovereenkomst

        Tussentijdse evaluatie omgevingsanalyses en acties 2006

Technische werkgroep SBP

30/06/2006

 

Verdere uitwerking omgevingsanalyse en acties 2006

Themaverantwoordelijke

 

 

        Integratie en afwerking van de bevindingen

        Informeren van de WZR en de stuurgroep

 

Technische werkgroep SBP

01/10/2006

 

Toetsing van resultaten van de omgevingsanalyse

Stuurgroep SBP

01/11/2006

 

Visie en actieplan

 

 

 

 

Opzet toekomstvisie en actieplannen obv omgevingsanalyse en lopende acties (concept)

Technische werkgroep SBP

01/12/2006

 

Uitwerken visie en actieplan 2008- …

Themaverantwoordelijke

 

 

Tussentijdse evaluatie visie en actieplan 2008-…

Technische werkgroep SBP

01/02/2007

 

        Evaluatie en actualisatie van de samenwerkingsovereenkomst

        Afsluiting werkjaar 2006-evaluatie van de realisaties

Technische werkgroep SBP

01/05/2007

 

Verder uitschrijven van visie en actieplan 2008-…, uitwerking acties 2007

Themaverantwoordelijke

 

 

Integratie nota’s tot eerste ontwerp sociaal beleidsplan 2008-…

Technische werkgroep SBP

01/09/2007

 

Toetsing ontwerp plan 2008-…

Stuurgroep SBP

15/09/2007

 

Bijwerking visie en actieplan 2008-…

Themaverantwoordelijke

 

 

Evaluatie en integratie nota’s tot beleidsplan
Afronding acties 2007

Technische werkgroep SBP

30/09/2007

 

Goedkeuring

 

 

 

 

Goedkeuring lokaal sociaal beleidsplan

Stuurgroep

01/11/2007

 

Goedkeuring lokaal sociaal beleidsplan

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

01/12/2007

 

Goedkeuring lokaal sociaal beleidsplan

Gemeenteraad

01/12/2007

 


 

5.     Visie bij de keuze van de prioriteiten

 

 

Per domein willen we een duidelijke visie formuleren.

We willen meetbare en concrete doelen bepalen.

De rol van het lokale bestuur, de betrokken ambtenaren,WZR en de andere betrokkenen moet worden beschreven en opgenomen in dit beleidsplan.

 

Doelstelling 1.Wonen: werken aan de uitbreiding van betaalbare huisvesting

 

Op Vlaams en federaal niveau wordt (sociaal) woonbeleid van langsom meer erkend als één van de speerpunten in het sociaal beleid (cfr Federaal regeerakkoord: installatiepremie voor daklozen, bestrijding huisjesmelkers, maatregelen ter bescherming van minder gegoede huurder en verbetering kwaliteit van verblijven die op de markt worden aangeboden, bevorderen renovatie van bestaande woningen en stimuleren van de toegang tot het eigen woningbezit). In Overijse is er de laatste jaren vanuit alle geledingen een versterkte aandacht voor het (sociaal) woonbeleid.

 

Verschillende indicatoren (oa. wachtlijst Providentia) wijzen erop dat de nood aan een betaalbare, kwaliteitsvolle woning in Overijse groot is.

 

De komende twee jaren willen gemeente en OCMW zich engageren tot inspanningen om -elk vanuit hun kerntaken, en complementair met de specifieke woonactoren- het grondrecht op een betaalbare, kwaliteitsvolle woning voor de lokale bevolking verder te realiseren. Daarbij zal speciale aandacht besteed worden aan de kansen van de minder gegoede inwoners.

 

Doelstelling 2.Werken : gemeentelijke initiatieven nemen voor sociale tewerkstelling

 

‘Tewerkstelling als beste preventie tegen armoede en uitsluiting’

 

Uit de omzendbrief betreffende de wet op het recht op maatschappelijke integratie :

De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie wil iedere persoon in staat stellen een zelfredzaam bestaan te leiden en maximaal deel te nemen aan het maatschappelijk leven.  Een zeer belangrijk middel om deze doelstelling te verwezenlijken is het aanbieden van werk.  Betaald werk is een belangrijke waarborg tegen sociale uitsluiting : het verschaft mensen een verzekerd inkomen, eerste voorwaarde voor een zelfredzaam bestaan.  Daarnaast geldt het verrichten van verloonde arbeid als een belangrijke bron voor maatschappelijke erkenning.  Arbeid biedt mensen ook de mogelijkheid om sociale contacten tot stand te brengen, een gevoel van eigenwaarde op te bouwen en te behouden.  Kortom het aanbieden van betaald werk is voor veel mensen die nu niet of te weinig bij het maatschappelijk gebeuren betrokken zijn, de geknipte manier om ze (terug) in de samenleving in te schakelen.  De wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie heeft dan ook een bijzondere tewerkstellingsopdracht voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het leven geroepen.  Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de jongeren vermits zij verhoudingsgewijs een grote groep binnen de gerechtigden vertegenwoordigen en het maatschappelijk gesproken niet te verantwoorden valt dat mensen reeds op jonge leeftijd uit de maatschappij zouden gesloten worden.  Concreet houdt dit in dat voor jongeren beneden de 25 jaar de tewerkstellingsopdracht van het OCMW een verplicht gegeven is, terwijl zij voor personen vanaf 25 jaar facultatief is.  Tewerkstelling als middel tot maatschappelijke integratie is voor oudere gerechtigden minstens even dienstig én aangewezen.  Voor jongeren is het echter een prioritaire opdracht ter verwezenlijking van de doelstelling en kan er slechts in uitzonderlijke gevallen van afgeweken worden.’

 

In Overijse is de werkloosheid relatief laag.

 

Er ontbreken echter initiatieven voor sociale tewerkstelling, voor lancering van kansarmen op de arbeidsmarkt. Het OCMW, Gemeentebestuur en andere partners, zoals de werkwinkel en Beschutte Werkplaats Ysedal, maken hiervan een prioriteit.

 

Ten gevolge van de oprichting van de PWA en de lokale werkwinkel zouden er voldoende middelen moeten zijn om het werklozenbestand te analyseren. Er dient nagegaan te worden welke mogelijkheden er zijn voor de werklozen en de link naar de vacatures dient gelegd te worden. Door de opstart van de lokale werkwinkel moet een gecoördineerde aanpak door betrokken instanties mogelijk worden.

 

Doelstelling 3 Onthaal : bestaande initiatieven worden verder gezet

 

Overijse is een Vlaamse gemeente met inwoners van verschillende nationaliteiten.

 

Het gemeentebestuur wil anderstalige inwoners aanzetten tot het aanleren en gebruiken van het Nederlands zodat ze kunnen participeren aan het socio-cultureel leven in de gemeente.

 

Nieuwe inwoners worden geïnformeerd via jaarlijkse onthaalavonden.

 

Doelstelling 4 Gezin en Jeugd : ondersteuningsacties organiseren voor de (kwetsbare) gezinnen en jongeren

 

Alleenstaande ouders vormen een groeiende risicogroep inzake bestaanszekerheid.

Kinderen en jongeren dreigen hierdoor minder kansen te krijgen.

De gemeente telt relatief gezien (tov de andere Vlaamse gemeenten) veel alleenstaande ouders.

 

Via ondersteuningsacties (in ruime context) voor gezinnen en jongeren wil het lokaal bestuur hun kansen waarborgen. De acties richten zich echter niet exclusief naar deze gezinnen.  Ook anderen verdienen aandacht.

 

Doelstelling 5 Armoedebestrijding : verdere ontwikkeling van bestaande initiatieven

 

Onze gemeente is een welstellende gemeente. 

Erkenning en ondersteuning van bestaande formele en minder formele netwerken is nodig om te vermijden dat er inwoners tussen de mazen van het net vallen.

 

Doelstelling 6 Senioren: opvang en dienstverlening wordt aangepast

 

De levensverwachting neemt toe.  De senioren, en zeker de hoogbejaarden, moeten ruimte krijgen in het lokaal welzijnsbeleid. Aanpassingen en eventuele nieuwe uitbouw van openbare voorzieningen zijn nodig.

Een goede uitbouw van deze voorzieningen biedt aan de senioren meer kansen op de invulling van een zinvol en menswaardig bestaan.

 

Doelstelling 7 Toegankelijkheid/sociaal huis: via meer coördinatie en doorzichtigheid van het bestaand aanbod komen tot de lokale invulling van het begrip ‘sociaal huis’

 

Voor de ontwikkeling van het sociaal huis wordt best een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van het lokaal bestuur en de lokale actoren om hierrond na te denken. We willen hiervoor de tijd nemen . ‘Beter een goede, duurzame uitwerking dan snel tegen 2007 iets uit te werken’, zo klonk het op de Welzijnsraad.

 

 

Doelstelling 8 Zorg voor personen met handicap:integratiegerichte acties ondernemen

 

Onder impuls van de Welzijnsraad en meer specifiek van de Werkgroep Gehandicapten, worden lokale voorzieningen beter afgestemd op de noden van personen met handicap.

‘Tewerkstelling als beste preventie tegen armoede en uitsluiting’ , geldt ook voor deze groep. Samenwerking van de lokale overheidsdiensten met de sector kunnen resulteren in concrete acties.


6. Samenwerkingsverbanden tussen het OCMW en het Gemeentebestuur.

 

PRIORITEITEN

GEMEENTE PERSONEEL

V.E

dagen/uren

OCMW PERSONEEL

V.E

dagen/uren

ANDERE MEDEWERKERS

BUDGET 2006-2007

EXTRA KOSTEN TOV 2004

1.    Wonen: werken aan de uitbreiding van betaalbare huisvesting voor de minder  gegoede inwoners van Overijse                                                                                                                               1.1. Het OCMW werkt het instrument 'huursubsidies' aan minder gegoede inwoners verder uit,

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het ocmw verleent huursubsidies

 

 

 

Sociale dienst

0,045

10d/75u

 

35.000 €

15.000 €

het ocmw rapporteert over de verleende huursubsidies en werkt een voorstel begroting uit voor 2007

 

 

 

Sociale dienst

0,0031

0,7d/5u

 

 

 

het OCMW werkt criteria uit voor de toekenning van de huursubsidies

 

 

 

Sociale dienst

0,0063

1,4d/10u

 

 

 

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het OCMW rapporteert over de verleende huursubsidies en werkt een voorstel van begroting uit voor het volgend jaar

 

 

 

Sociale dienst

 

 

 

 

 

evaluatie van het systeem van huursubsidies met voorstellen voor het volgende lokaal sociaal beleidsplan

 

 

 

Sociale dienst

 

 

 

 

 

1.2. Het lokaal bestuur bundelt de bestaande informatie over alle bestaande middelen voor een meer betaalbare huisvesting

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het OCMW verzamelt de beschikbare informatie over alle bestaande middelen en voorzieningen voor een meer betaalbare huisvesting en volgt eventueel nieuwe maatregelen op.

 

 

 

Sociale dienst

0,018

3,6d/27u

 

200 €

200 €

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gemeente en OCMW werken samen om de beschikbare informatie te verspreiden onder de lokale bevolking

Dienst Welzijn

 

 

Sociale dienst

 

 

 

300 €

300 €

1.3. Het lokaal bestuur voorziet sociale woningbouw bij nieuwe projecten

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de dienst R.O. wordt verzocht om permanent aandacht te besteden aan het voorzien sociale woningen

Dienst Welzijn

0,002

0,5d/4u

Sociale dienst

0,002

0,5d/4u

 

 

 

een voorstel percentage sociale  woningen wordt uitgewerkt

Dienst R.O.G.  Dienst Welzijn

0,005

1d/7,5u

Sociale dienst

0,005

1/7,5

 

 

 

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorstel percentage sociale woningen wordt voorgelegd aan beleid

Dienst Welzijn

 

 

Sociale dienst

 

 

 

 

 

1.4. Planning opmaken ivm nieuw doorgangshuis

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het OCMW onderzoekt de behoefte aan een doorgangshuis

 

 

 

Sociale dienst

0,006

1,3d/10u

 

 

 

het OCMW onderzoekt de nodige omkadering (technische en sociaal personeel)

 

 

 

Sociale dienst / bestuurssecretaris

0,003

0,6d/5u

 

 

 

het OCMW licht de juridische aspecten van tijdelijke huisvesting door(cfr ocmw visies)

 

 

 

Sociale dienst / bestuurssecretaris

0,006

1,3d/10u

 

 

 

de lokale besturen zoeken naar eventuele panden

Dienst Welzijn

0,002

0,5d/4u

Sociale dienst / bestuurssecretaris

0,018

3,6d/27u

 

 

 

het OCMW onderzoekt de samenwerking met de sociale verhuurkantoren voor het huren van een doorgangshuis

 

 

 

Sociale dienst / bestuurssecretaris

0,006

1,3d/10u

 

 

 

indien huurhuis weerhouden wordt, huurt het OCMW eventueel een pand

 

 

 

Sociale dienst / bestuurssecretaris

0,006

1,3d/10u

 

9.000 €

9.000 €

indien eigen gebouw weerhouden wordt, renoveert de gemeente

Dienst Welzijn / Openbare Werken

0,02

3d/22u

 

 

 

 

nog te bepalen in functie van het gebouw

 

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de lokale besturen werken de eventuele opstart van het eerste doorgangshuis verder uit.

Dienst Welzijn / Openbare Werken

 

 

Sociale dienst / bestuurssecretaris

 

 

 

 

 

1.5. Verdere samenwerking met Providentia en WEBRA:

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluatie van de samenwerking met WEBRA en Providentia

 

 

 

Sociale dienst

0,012

2,4d/18u

 

1800 (Webra)

 

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onderzoek rond mogelijk samenwerkingsakkoord gemeente-ocmw over werkwijze om te werken aan de uitbreiding van het aantal panden voor het sociaal verhuurkantoor

 

 

 

Sociale dienst

 

 

 

 

 

1.6. intergemeentelijke samenwerking rond betaalbare huisvesting voor minder gegoede inwoners (vanuit sociale sector)

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het OCMW in samenwerking met de gemeentelijke dienst Welzijn contacteert deskundigen (Haviland, Provincie Vlaams-Brabant en Vlaamse Gemeenschap)

Dienst Welzijn

0,006

1,5d/11u

Sociale dienst

0,006

1,3d/10u

 

 

 

het OCMW in samenwerking met de gemeentelijke dienst Welzijn legt de nodige contacten om inforondes te organiseren in samenwerking met OCMW’s en gemeentebesturen van omliggende gemeenten

Dienst Welzijn

0,012

2,4d/18u

Sociale dienst

0,012

2,4d/18u

 

 

 

organisatie van intergemeentelijke inforondes mogelijke intergemeentelijke samenwerking rond betaalbare huisvesting

Dienst Welzijn

0,02

3d/22u

Sociale dienst

0,025

5,5d/41u

 

250 €

250 €

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rapportage van de intergemeentelijke inforondes, met voorstellen naar de toekomst toe

Dienst Welzijn

 

 

Sociale dienst

 

 

 

 

 

1.7. Verdere onderbouw en maatschappelijke ondersteuning van het LOI

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitzoeken van mogelijkheden voor bijkomende LOIplaatsen

 

 

 

Sociale dienst

0,006

1,3d/10u

 

 

 

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impact op de begroting moet ingeschat worden

 

2.    Werken: gemeentelijke initiatieven nemen voor sociale tewerkstelling                                                                                                                                                                                                                                                                               2.1. Het OCMW onderzoekt de nood aan sociale tewerkstelling in Overijse

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek mogelijkheden toepassing sociale tewerkstelling

 

 

 

Sociale dienst / bestuurssecretaris

0,037

8d/61u

 

 

 

Contact leggen met eventuele geïnteresseerde privé ondernemingen

 

 

 

Sociale dienst / bestuurssecretaris

0,012

2,4d/18u

 

 

 

Omkadering en begeleiding van kandidaat-werknemers en kandidaat-werkgevers uitschrijven

 

 

 

Sociale dienst

0,025

5,5d/41u

Lokale werkwinkel

 

 

Initiatieven plannen vanuit het lokaal bestuur om de tewerkstelling te bevorderen via vb. strijkatelier

 

0,018

3,6d/27u

Voorzitter

0,018

3,6d/27u

Forum Lokale Werkgelegenheid

 

 

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actieplan opstellen en laten goedkeuren door lokale besturen

Dienst Welzijn

 

 

Voorzitter

 

 

Forum Lokale Werkgelegenheidl

 

 

(8.7. Onderzoek mogelijke nieuwe sociale tewerkstellingsproject voor gehandicapten) zie verder

 2.2. Oprichting PWA-dienst en lokale werkwinkel

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De PWA dienst en de werkwinkel worden opgestart door het gemeentebestuur.

Dienst Welzijn

0,05

10d/75u

 

 

 

 

 

 

Via de werking van deze diensten en de inbreng  van het Forum Lokale Werkgelegenheid, streeft het lokaal bestuur naar de coördinatie van tewerkstelling van werklozen.

 

 

 

 

 

 

PWA + Werkwinkel

 

 

De PWA en de werkwinkel analyseert het werklozenbestand en toetst het aan de bestaande vacatures.

 

 

 

 

 

 

PWA + Werkwinkel

 

 

Verwijzing van moeilijk inzetbare werkzoekenden naar passende trajectbegeleiding

 

 

 

Sociale Dienst

0,05

10d/75u

 

 

 

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie van de werking van de PWA dienst en de werkwinkel

 

 

 

 

 

 

PWA + Werkwinkel

 

 

De PWA en de werkwinkel doen voorstellen voor passende tewerkstellingsmaatregelen.

 

 

 

 

 

 

PWA + Werkwinkel

 

 

 2.3. Opstart gebruik dienstencheques OCMW Overijse

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het OCMW start het systeem van dienstencheques op voor poetshulp.

 

 

 

Bestuurssecretaris

0,015

3,3d/25ux2

 

 

 

 

 

 

 

Boekhouder

0,015

 

Deze dienstverlening wordt geëvalueerd.

 

 

 

Sociale Dienst

0,006

1,3d/10u

 

 

 

Op basis van die evaluatie worden voorstellen gedaan voor de begroting 2007 : voor aanwerving bijkomende poetsvrouwen, omkaderend personeel, eventuele uitbreiding van doelpubliek

 

 

 

Sociale Dienst / Bestuurssecretaris

0,006

1,3d/10u

 

 

 

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van de evaluatie wordt de dienstverlening eventueel uitgebreid door bijkomende aanwervingen van poetsvrouwen en eventueel omkaderend personeel.

 

 

 

Sociale Dienst / Bestuurssecretaris

 

 

 

 

 

3.    Onthaal:    Verder werken aan integratie van anderstaligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3.1. Evaluatie bestaand pakket Nederlandse taallessen in Overijse

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentebestuur en andere voorzieningen bieden Nederlandse taallessen aan.

Dienst Welzijn

0,03

5d/38

 

 

 

 

OCMW: 15000 Gemeente: 37282,52 €

 

overleg tussen de lokale besturen, de culturele sector en lesgevende organisaties om te komen tot een coherent intergemeentelijk aanbod

Dienst Welzijn

0,03

5d/38u

 

 

 

 

50 €

 

samenwerkingsakkoorden ontwerpen en verdeelsleutel bepalen budgetten

Dienst Welzijn

0,03

5d/38u

 

 

 

 

nog te bepalen

 

overleg rond aanstellen coördinator in de gemeente Overijse

Dienst Welzijn

0,005

1d/7,5u

 

 

 

Dienst Cultuur

 

 

voorstel begroting doen aan de lokale besturen

Dienst Welzijn

0,005

1d/7,5u

Bestuurssecretaris

 

 

     Dienst Cultuur

 

 

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het lokaal bestuur duidt coördinator aan globale pakket Nederlandse taallessen (binnen bestaande personeel ) voor gemeente Overijse

Dienst Welzijn

 

 

 

 

 

     Dienst Cultuur

 

 

gemeentelijk en intergemeentelijk actieplan (met begroting) opmaken

Dienst Welzijn

 

 

 

 

 

Coördinator

Nog te bepalen

 

3.2. Bestaande onthaalinitiatieven verder zetten

 

Dienst Welzijn

0,02

3d/22u

 

 

 

 

 

 

3.3. Verdere uitbouw onthaalactiviteiten vluchtelingen

 

 

 

 

Sociale Dienst

 

 

Onth. groep pol.vl.

 

 

4.    Gezin en jeugd: ondersteuningsacties organiseren voor de (kwetsbare) gezinnen en jongeren                                                                                                                                                                                                                4.1. Uitwerking buitenschoolse opvang

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienst welzijn bevraagt de schooldirecties, de ouders en kinderen voor evaluatie bestaande buitenschoolse opvang

Dienst Welzijn

0,06

12d/90u

 

 

 

 

1.000 €

 

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwerking van de resultaten van de bevraging

Dienst Welzijn

0,05

10d/75u

 

 

 

 

 

 

Dienst Welzijn ism de sociale dienst onderzoekt mogelijkheden voor buitenschoolse opvang tijdens snipperdagen en korte vakanties.  Ze leggen een voorstel voor aan de lokale besturen

Dienst Welzijn

0,012

2,4d/18u

Sociale Dienst

0,012

2,4d/18u

 

 

 

de dienst welzijn, in overleg met het overleg buitenschoolse opvang, formuleert voorstellen voor de toekomst

Dienst Welzijn

0,012

2,4d/18u

Sociale Dienst

0,012

2,4d/18u

 

Nog te bepalen

 

het lokaal bestuur voorziet de uitwerking van het goedgekeurde voorstel voor buitenschoolse opvang tijdens snipperdagen en korte vakanties

Dienst Welzijn

0,012

2,4d/18u

 

 

 

 

Nog te bepalen

 

4.2. Het CAW organiseert ontmoetingsavonden rond gezinsthema's

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het OCMW voorziet jaarlijks een budget voor ontmoetingsmomenten en infoavonden voor ouders (met speciale aandacht voor alleenstaande ouders)

 

 

 

Sociale Dienst

0,003

0,6d/5u

CAW

1.250 €

 

het CAW doet voorstellen aan het OCMW en zorgt voor de praktische organisatie

 

 

 

 

 

 

CAW

 

 

het CAW verdeelt telkens een bevraging onder het publiek rond informatie- en ontmoetingsbehoefte (thema’s, formules,…)

 

 

 

 

 

 

CAW

 

 

het CAW stelt een voorstel jaarplan op voor 2007 en bezorgt dit aan het OCMW

 

 

 

 

 

 

CAW

 

 

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het OCMW voorziet jaarlijks een budget voor ontmoetingsmomenten en infoavonden voor ouders (met speciale aandacht voor alleenstaande ouders)

 

 

 

Sociale Dienst

 

 

CAW

1.250 €

 

het CAW doet voorstellen aan het OCMW en zorgt voor de praktische organisatie

 

 

 

 

 

 

CAW

 

 

het CAW verdeelt telkens een bevraging onder het publiek rond informatie- en ontmoetingsbehoefte (thema’s, formules,…

 

 

 

 

 

 

CAW

 

 

het CAW stelt een voorstel jaarplan op voor 2008 en bezorgt dit aan het OCMW

 

 

 

 

 

 

CAW

 

 

4.3. Jeugd: Alcohol- en drugspreventie. Zelfmoordpreventie …?

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gemeentebestuur ondersteunt het project alcohol-en drugspreventie van de WZR. De reeds bestaande acties kunnen periodiek terug hernomen worden.

Dienst Welzijn

0,012

2,4d/18u

 

 

 

WZR

 

 

het lokaal bestuur vraagt het advies van de Welzijnsraad voor de planning van noodzakelijke acties ter preventie van alcohol- en drugsgebruik en zelfmoord bij jongeren of andere acties (te bepalen door de WZR) rond problematiek bij jongeren

Dienst Welzijn

0,012

2,4d/18u

 

 

 

WZR

 

 

de uitgewerkte voorstellen (met begroting) worden voorgelegd aan het lokaal bestuur.

Dienst Welzijn

0,012

2,4d/18u

 

 

 

 

Nog te bepalen

 

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gemeentebestuur ondersteunt het project alcohol-en drugspreventie van de WZR. De reeds bestaande acties kunnen periodiek terug hernomen worden

Dienst Welzijn

 

 

 

 

 

WZR

 

 

uitwerking van de in 2006 geplande acties

 

 

 

 

 

 

WZR

 

 

planning verdere werking, met begroting

Dienst Welzijn

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Jeugd-en kinderzorg : sensibilisatie campagne rond kinderverwaarlozing en kindermishandeling

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De WZR en het CAW , ondersteund door dienst Welzijn, onderzoeken hoe de bevolking kan gesensibiliseerd worden voor de meldingsplicht ivm kinderverwaarlozing en kindermishandeling

dienst welzijn

 

 

 

 

 

WZR en CAW

 

 

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De WZR en het CAW , ondersteund door dienst Welzijn, werken aan de sensibiliseren van de bevolking voor de meldingsplicht ivm kinderverwaarlozing en kindermishandeling

dienst welzijn

 

 

 

 

 

WZR en CAW

 

 

5.    Armoedebestrijding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   5.1. Speciale aandacht besteden aan de lokale verdoken armoede

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het OCMW, in samenwerking met dienst Welzijn en CAW, organiseert een onderzoek rond mogelijke armoedesituaties in Overijse

Dienst Welzijn

0,02

3d/22u

Sociale Dienst

0,031

7d/50u

CAW

 

 

verdoken armoedesituaties worden in kaart gebracht

Dienst Welzijn

0,012

2,4d/18u

Sociale Dienst

0,012

2,4d/18u

CAW

0 €

 

opstart regelmatig overleg met de personen met antennefunctie

Dienst Welzijn

0,012

2,4d/18u

Sociale Dienst

0,012

2,4d/18u

CAW

100 €

100 €

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rapportage over de verdoken armoede

Dienst Welzijn

 

 

Sociale Dienst

 

 

CAW

 

 

verder overleg met personen met antennefunctie

Dienst Welzijn

 

 

Sociale Dienst

 

 

CAW

100 €

100 €

actieplan (met begroting) voor de volgende jaren voorleggen

Dienst Welzijn

 

 

Sociale Dienst

 

 

 

nog te bepalen

 

5.2. Systematiseren van de materiële hulpverlening (voedsel, tweedehandsmateriaal, …)

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het lokaal bestuur tracht te voorzien in de nodige infrastructuur en materiaal voor de bestaande organisaties in hun werking in het kader van armoedebestrijding

Dienst Welzijn

0,005

1d/7,5u

Sociale Dienst

0,006

1,3d/10u

 

3.000 €

3.000 €

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actieplan (met begroting) opmaken voor de volgende jaren

Dienst Welzijn

 

 

Sociale Dienst Bestuurssecretaris

 

 

 

nog te bepalen

 

het lokaal bestuur onderzoekt  de mogelijkheid voor het opstarten van een  tweedehandswinkel, met arbeidskrachten ( sociale tewerkstelling)

 

 

 

Sociale Dienst en bestuursecretaris

 

 

Lokale Werkwinkel

 

 

5.3. Steunmaatregelen gezinnen

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCMW verleent steun aan gezinnen

 

 

 

Sociale Dienst

0,043

 

 

9.500 €

 

(speelpleinen, 1-malige toelagen, energietoelagen, installatietoelagen,…)

 

 

10d/75u

 

 

OCMW werkt de steunbarema’s verder uit

 

 

 

Sociale Dienst

0,006

1,3d/10u

 

 

 

verder uitwerken aanbod cultuurparticipatie cheques door het OCMW in overleg met sport-en culturele sector

 

 

 

Sociale Dienst             

0,031

7d/51u

 

 

 

 

 

 

 

Rusthuis

 

de maatregelen worden bekend gemaakt aan directies van scholen en voorzieningen in Overijse

 

 

 

Sociale Dienst

0,006

1,3d/10u

 

 

 

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actieplan (met begroting) opmaken voor de volgende jaren

 

 

 

Sociale Dienst

 

 

 

 

 

6.    Senioren: opvang en dienstverlening wordt aangepast                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6.1. Rust- en verzorgingstehuis Mariëndal: evolutie van oud naar nieuw

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het OCMW wacht  op de subsidiebelofte van de overheid na inzending van financieel technisch plan en aanvraag(termijn van 8 jaar )

 

 

 

RH

0,004

1d/8u

Ministerie

 

 

het OCMW stelt verkennende studie op betreffende nodige aanpassingswerken "Drogenberg" voor tijdelijke opvang van de residenten Mariëndal

Dienst Openbare Werken

 

 

RH

0,012

3d/24

architect

 

 

Gemeentebestuur en OCMW overleggen over mogelijke opties voor de aanpassingswerken “Drogenberg” voor de tijdelijke opvang van de residenten van Mariëndal (uitbesteding,eigen beheer, budgetten,coördinatiefuncties) en maken voorstel voor begroting op

Burgemeester Gemeentesecret.   Dienst openbare werken

 

 

Rusthuis          Voorzitter     Secretaris

0,02

5d/38u

architect  huisvestingsmaat.

 

 

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Gemeentebestuur in samenwerking met het OCMW werken aan de realisatie van het goedgekeurde voorstel betreffende de tijdelijke opvang van de rusthuis residenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester Gemeentesecret.   Dienst openbare werken

 

 

Rusthuis          Voorzitter     Secretaris

 

 

Architect  Huisvestingsmaat.

 

 

6.2. Vervoermogelijkheden van rolstoelgebonden rusthuisbewoners verhogen

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 het OCMW , in samenwerking met  het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheden voor vervoer van rolstoelgebonden rusthuisbewoners via overleg met bestaande voorzieningen

 

 

 

Rusthuis bestuurssecretaris

 

4d/32u           4d/32u

Voorzieningen voor gehandicapten

 

 

het OCMW formuleert een voorstel voor de organisatie van rolstoelgebonden rusthuisbewoners en maakt begroting op

 

 

 

Rusthuis en bestuurssecretaris

 

1d/8u         1d/8u

 

 

 

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het OCMW start het systeem van vervoer van rolstoelgebonden rusthuisbewoners op

 

 

 

Rusthuis

 

 

 

 

 

6.3. Activiteiten binnen het rusthuis worden toegankelijk gemaakt voor senioren buiten het rusthuis

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het OCMW organiseert gemeentelijk overleg rond de toegankelijkheid van de animatie van senioren

 

 

 

Rusthuis bestuurssecretaris

 

2d/16u     2d/16u

culturele sector seniorenraad

 

 

het OCMW formuleert een voorstel voor het toegankelijk maken van de activiteiten binnen het rusthuis

 

 

 

Rusthuis bestuurssecretaris

 

1d/8u         1d/8u

 

 

 

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het OCMW organiseert een eerste integrerende activiteit in het rusthuis

 

 

 

Rusthuis

 

 

culturele sector seniorenraad

 

 

6.4. Animatiemogelijkheden van de bewoners in de serviceflats verhogen

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het OCMW stelt een coördinator aan van activiteiten (waarvan sommigen opengesteld worden voor rusthuisbewoners) en een jaarlijkse uitstap van de bewoners van de serviceflats

 

 

 

bestuurssecretaris    sociale dienst

 

0,5d/4u   0,5d/4u

 

1.550 €

150 €

Het OCMW voorziet een budget voor de organisatie van de animatie en uitstap van de bewoners van de serviceflats

 

 

 

bestuurssecretaris  sociale dienst

 

1d/8u

 

 

 

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het OCMW organiseert de geplande animatie en uitstap

 

 

 

aangestelde coördinator

 

 

Culturele sector Seniorenraad

 

 

Het OCMW maakt een evaluatie van de voorbije activiteiten en voorstel voor de volgende jaren

 

 

 

aangestelde coördinator

 

 

Culturele sector Seniorenraad

 

 

6.5. Bundelen van alle activiteiten voor ouderen en kenbaar maken binnen de doelgroep (Culturele sector)

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het OCMW, in samenwerking met dienst cultuur organiseert een overleg rond gemeentelijke samenwerking rond animatie voor senioren

Dienst  cultuur

 

 

Rusthuis besuurssecretaris

 

8,5 d/36u      2,5d/20u

Culturele sector Seniorenraad

 

 

Het overleg formuleert een voorstel tot bundeling van de activiteiten voor senioren

Dienst  cultuur

 

 

Rusthuis bestuurssecretaris

 

1d/8u      0,5d/4u

Culturele sector Seniorenraad

 

 

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisatie van het voorstel van het overleg

Dienst cultuur

 

 

Rusthuis  bestuurssecretaris

 

 

Culturele sector Seniorenraad

 

 

7.    Toegankelijkheid / sociaal huis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          7.1. Bekendmaking en profilering van de diensten in de sociale sector in Overijse

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het lokaal bestuur stelt een werkgroep samen en stelt een coördinator aan voor globale bekendmaking sociale voorzieningen, in samenwerking met de Welzijnsraad

Dienst Welzijn

0,025

5,5d/41u

Sociale Dienst

0,025

5,5d/41u

 

 

 

centralisatie van de folders van de verschillende voorzieningen in de sociale sector

Dienst Welzijn

0,025

5,5d/41u

Sociale Dienst

0,031

7d/50u

 

250 €

250 €

periodieke redactie van artikels over bestaande voorzieningen

Dienst Welzijn

0,012

2,4d/18u

Sociale Dienst

0,012

2,4d/18u

 

 

 

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog aan te  vullen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Vrijwilligerswerk in de sociale sector opbouwen

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de WZR werkt aan een pool van vrijwilligers

 

 

 

Sociale Dienst

0,015

3,3d/25u

WZR

 

 

het lokaal bestuur zoekt uit hoe de vrijwilligerswerking lokaal zal ondersteund worden

Dienst Welzijn

0,02

3d/22u

 

 

 

 

 

 

Tegen 31.12.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verdere uitwerking van de pool

 

 

 

Sociale Dienst

 

 

WZR

 

 

verdere ondersteuning van het vrijwilligerswerk

Dienst Welzijn

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Van huidige (infra)structuur naar sociaal huis (tegen 01/01/2007)

Tegen 31.12.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aanduiding aandachtsambtenaren (gemeente en OCMW) voor centralisatie informatie over bestaande sociale voorzieningen in Overijse, afstemming van de dienstverlening,…

Dienst Welzijn

0,01

2d/15u

Sociale Dienst

0,01

2d/15u

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurssecretaris

0,01

2d/15u

 

aanwending van de stuurgroep voor lokaal sociaal beleid om hier samen rond na te denken en voorstellen uit te werken voor een duurzame uitbouw van het sociaal huis (tijd voor nemen)

Dienst Welzijn

0,02

4d/30u

Sociale Dienst

0,02

4d/30ux2

 

125 €

125 €

 

 

 

 

Bestuurssecretaris

0,02

begripsbepaling ‘1 loket’ en planning evolutie naar sociaal huis

Dienst Welzijn

0,02

4d/30u

Sociale Dienst

0,02

4d/30ux2

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurssecretaris

0,02

 

 

 

 

Tegen 31.12.2007